تعبیر خواب آخور
 تعبیر خواب آخور

تعبیر خواب آخور


تعبير خواب آخور به روايت لیلا برایت

اگر در خواب آخور دیدى، بدین معنى است که کوشش و سعى شما براى پیشبرد کارها بی ‏نتیجه خواهد ماند.
 تعبير خواب آخور به روايت آنلی بیتون
 دیدن آخور در خواب، علامت آن است که نتایج کارها شما را نگران و مشوش خواهد ساخت.0 0