تعبیر خواب آدامس
تعبیر خواب آدامس

تعبیر خواب آدامس


تعبير خواب آدامس درکتاب سرزمین رویاها

تعبیر داشتن آدامس در خواب: شخصی شما را مثل سایه دنبال می کند.
تعبیر جویدن آدامس در خواب: به دلایل بسیاری باید از بعضی کارهایتان پشیمان باشید.0 0