تعبیر خواب آدم حقه باز
تعبیر خواب آدم حقه باز

تعبیر خواب آدم حقه باز


تعبير خواب آدم حقه باز به روايت آنلی بیتون

 اگر در خواب ببینید که با آدم حقه بازى هم سفر مى باشید، معنى آن این است که شما مى ترسید که در راه از بقیه عقب تر باشید. پس به راهتان ادامه دهید، اما با کمى احتیاط و مراقب باشید نقشه هایتان را با دقت بیشترى عملى کنید.0 0