تعبیر خواب آدم دزدی
 تعبیر خواب آدم دزدی

 تعبیر خواب آدم دزدی


تعبير خواب آدم دزدی در کتاب سرزمین رویاها

شما را دزدیده اند: یک تغییر ناگهانی در اطراف شما روی خواهد داد.
یک دختر را دزدیده اند: عشق شما فقط به ناکامی برمیخورد.
یک پسر را دزیده اند: یک مصیبت در پیش است.
آدم دزدها را دستگیر کرده اند: پول به دست شما خواهد رسید.0 0