گلدانی دارید که کود موجود در خاک آن موجب بدبویی اتاقتان می‌شود
گلدانی دارید که کود موجود در خاک آن موجب بدبویی اتاقتان می‌شوداگر در خانه گلدانی دارید که کود موجود در خاک آن موجب بدبویی اتاقتان می‌شود

 مقداری قهوه روی خاک گلدان بریزید و از ایجاد بوی نامطبوع در خانه پیشگیری کنید .


0 0