سنگ صبور
سنگ صبور«سنگ صبور» در چهار کیلومتری ارسنجان فارس، یک درخت بنه روی سنگی بزرگ به طول و ارتفاع و عرض سه متر روییده و ریشه‌هایش را به خاک رسانده است.


0 0