تمرکز بالای جراحان گیمر (افرادی که بازی های ویدیویی رو انجام می دهند )
تمرکز بالای جراحان گیمر (افرادی که بازی های ویدیویی رو انجام می دهند )جراحانی که بازی های ویدئویی بازی می‌کنند 37 درصد اشتباهات کمتری مرتکب می‌شوند و جراحی را 27 درصد سریع تر به اتمام می‌رسانند‌. مهارت در بازی های ویدئویی همچنین یک

شاخص قوی از بعضی مهارت های جراحی است!


0 0