گیاه شبیه به تاج قرمز و پر از انحنای خروس
گیاه شبیه به تاج قرمز و پر از انحنای خروساین گیاه شبیه به تاج قرمز و پر از انحنای خروس است

و جالبه که نه تنها قابل خوردن است، بلکه طعم بسیار خوبی هم دارد
.
از این گیاه در غذاهای کشورهای مختلفی مثل چین و فرانسه به عنوان چاشنی استفاده می شود


0 0