تعبیر خواب آرامش
 تعبیر خواب آرامش

تعبیر خواب آرامش


تعبير خواب آرامش درکتاب سرزمین رویاها

شما درآرامش هستید: بدبختی در کمین است.
شمااز دیگران می خواهید که آرام باشند: بسیار خشمگین خواهید شد.
اشخاصی که در جنگ هستند آرام می کنید: با دوستانتان درآرامش خواهید بود.
بچه ها را آرام می کنید: خوشبختی
از همسایه خود می خواهید که آرام باشد: آینده شما روشن خواهد بود.0 0