تعبیر خواب آرواره
تعبیر خواب آرواره

تعبیر خواب آرواره


تعبير خواب آرواره به روايت آنلی بیتون

1- دیدن یك آرواره بد هیبت در خواب، علامت آن است كه دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبی نخواهند داشت.
2- اگر خواب ببینید در آرواره جانوری وحشی گیر افتاده اید، نشانه آن است كه دشمنان خواهند كوشید به برنامه و كار شما لطمه بزنند.
3- اگر در خواب احساس كنید فك تان درد می كند، نشانه آن است كه در اثر عوض كردن آب وهوا احتمال دارد به بیماری مالاریا دچار شوید.0 0