تعبیر خواب آروغ
تعبیر خواب آروغ

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني اگر ببيند در خواب آروغ زد ، سخني از دهان او خارج مي شود که برايش احترام و حرمتي را باعث مي گردد اگر ببيند همراه آروغ غذايي هم از گلويش بيرون امد تعبيرش چنين باشد که اجلش نزديک است.


تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين


اگر ببيند آروغ ترش و بدبو بود ، سخني بر زبان مي آورد که برايش خطر آفرين خواهد بود

اگر ببيند آروغش رنگي چون دود داشت ، سخن بي جا و بي موقع خواهد زد که باعث مي شود سرزنشش کنند و بدش را بگئيند ، سخني که در نهايت از گفتن آن پشيمان خواهد شد.
0 0