مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن 40% باز است کمتر است!
مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن 40% باز است کمتر است!



آزمایشی در مجله auto crose انگلستان انجام شد و نشاد داد اگر یک اتومبیل در اتوبان، روی درجه 1 فن روشن باشد،

مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن 40% باز است کمتر است!


0 0