تعبیر خواب آزار و اذیت
 تعبیر خواب آزار و اذیت

تعبير خواب آزار و اذیت به روايت آنلی بیتون 1 - اگر در خواب كسی را آزار دهید، نشانه آن است كه دست به كاری ناپسند خواهید زد. 2 - اگر خواب ببینید كسی شما را آزار می دهد، علامت آن است كه دشمنان شما را شكست خواهند داد.


تعبير خواب آزار و اذیت درکتاب سرزمین رویاها
خودتان را آزار می دهید: عشق خود را بواسطه افکار پیچیده و مضطربتان از بین می برید .
شمارا آزار می دهند: 1- خصومت در خانواده 2- خیانت
دیگران را آزار می دهند: شادی
حیوانات را آزار می دهند: ضرر بزرگ مالی
بستگانتان شما را آزار می دهند: ناکامی عشقی
بچه های شما را آزار می دهند: شادی
دیگران بچه ها را آزار می دهند: خطر بزرگ
دوستان شما را آزار می دهند: دشمنان شما را شدیدا آزار خواهند داد.
یک سگ شما را آزار می دهد: درآمد خوبی خواهید داشت.
شما یک سگ را آزار می دهید: با دشمنان تان مشاجره و نزاع در پیش دارید.0 0