تعبیر خواب آستین
تعبیر خواب آستین

تعبیر خواب آستین


تعبير خواب آستین به روايت لوک اویتنهاو

آستین بلند: افتخار
آستین کوتاه: ضرر
آستین گشاد: خشم0 0