تعبیر خواب آستر
 تعبیر خواب آستر

تعبیر خواب آستر


تعبير خواب آستر در کتاب سرزمین رویاها

خواب پارچه آستری: شما بسیار خود پسند هستید .
آستر یک لباس را در می آورید: مراقب رقیب باشید.
آستر یک کت و شلوارمردانه را در می آورید: مشاجره و نزاع.
پارچه آستری می خرید: یک ملاقات ناگهانی0 0