تعبیر خواب آسایش و رفاه
   تعبیر خواب آسایش و رفاه

تعبیر خواب آسایش و رفاه


تعبير خواب آسایش به روايت آنلی بیتون

1ـ اگر خواب ببینید در آسایش و نعمت به سر می برید، نشانه ان است كه به كارهای مخاطره آمیز ولی دوست داشتنی دست خواهید زد و با مردی شاد و مرفه همنشین خواهید شد.
2ـ دیدن خواب رفاه و ثروت برای زنان، نشانه آن است كه به لذتهای فریبنده و ناپایدار دست خواهند یافت، این خواب هشداری است برای زنان تا به جستجوی عشقی حقیقی در زندگی خود باشند.0 0