تعبیر خواب آژیر
 تعبیر خواب آژیر

تعبير خواب آژیر به روايت لوک اویتنهاو آژیر: خطر خبرهایی خوب خواهید شنید.


تعبير خواب آژیر به روايت لیلا برایت
 دیدن آژیر خطر، به معنى غم، غصه و بیچارگى مى باشد.
تعبير خواب آژیر به روايت آنلی بیتون
شنیدن آژیر خطر در خواب ، نشانه آن است که بر سر تصاحب چیزی، با کسی کشمکش خواهید داشت و سرانجام پیروزی از آن شما خواهد شد.
اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که از همسر خود جدا خواهد شد.0 0