تعبیر خواب آسم
 تعبیر خواب آسم

تعبیر خواب آسم


تعبير خواب درکتاب سرزمین رویاها

خواب تنگی نفس: نقشه های شما به آن زودی که می خواستید عملی نخواهد شد.
شما آسم دارید: اگر به محل دیگری نقل مکان کنید دوباره بر خواهید گشت.
شما مرض آسم می گیرید: سود مالی
دیگران آسم دارند: ناکامی پشت ناکامی0 0