تعبیر خواب آسیابان
تعبیر خواب آسیابان

تعبير خواب آسیابان به روايت محمد بن سیرین دیدن آسیابان در خواب به تاویل، مردی بود كه مردم را دردست او روزی بود و چون آسیابان جوان بود، به تاویل نیكو باشد. و اگر بیند كه آسیاب به خر می گردد یا با شتر، و آردِ نیكو فرو می آید، دلیل بود كه آسیابان را دولت و اقبال بود. اگر به وقت گردیدن، آسیابان بانگِ سنگِ آسیاب بشنود، كار وی قوی گردد.


تعبیر خواب آسیابان به روایت ابراهیم کرمانی
 آسیابان در خواب، كسی بود كه روزی اهل خانه به سبب آن بود كه می گردد و چیزی به دست می آورد، تا اهل آن خانه بدان تعیش كنند.
تعبير خواب آسیابان به روايت آنلی بیتون
1ـ دیدن آسیابان در خواب ، علامت آن است كه محیط پیرامون تان امیدوار كننده خواهد شد.
2ـ اگر زنی خواب ببیند تلاش آسیابان برای راه اندازی آسیاب با شكست مواجه می شود ، نشانه آن است كه تصورات او درباره ثروت نامزدش به یأس مبدل می گردد.
تعبير خواب آسیابان به روايت لیلا برایت
اگر در خواب آسیابان دیدید، علامت آن است که محیط اطراف شما در زندگى بسیار امیدوار کننده خواهد بود.0 0