کارمزد معاملات در بورس، فرابورس، بورس ‌کالا
کارمزد معاملات در بورس، فرابورس، بورس ‌کالا

کارمزد معاملات در بورس و فرابورس و بورس کالا و بورس انرژی و آتی و سلف، از خریدار و فروشنده دریافت می‌شود. مبلغ و سقف آن در این مطلب ارائه شده است.


برای خرید و فروش سهام در بازار بورس ایران، بایستی کارمزد معاملات از سوی معامله گر پرداخت شود که شامل درصد کارگزار، شرکت سپرده گذاری و کسر مالیات است. در مجموع، به ازای هر خرید و فروش، 1.5 درصد از معامله کسر می‌شود. جزییات بیشتر را در ادامه مطلب بخوانید.


چرا باید کارمزد پرداخت کنیم؟

علت اصلی پرداخت کارمزد در خرید و فروش سهام این است که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بدون کارگزار، نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کند و بایستی از طریق کارگزار و در چارچوب سازمان بورس، این کار انجام شود. لذا هم کارگزاری بورس مجوزدار و هم سازمان بورس، کارمزدی بابت ارائه خدمات به سهامداران، دریافت می‌کنند و بخشی از این کارمزد، به حساب اداره مالیاتی می‌رود.

در خرید سهام در بازار بورس، نیم درصد بها (ثمن) معامله، بابت خرید سهام از خریدار کسر می‌شود. یعنی به ازای هر 1 میلیون تومان، باید 5  هزار تومن، کارمزد پرداخت شود. به ازای هر فروش سهام، باید 1 درصد از مبلغ فروش، به عنوان کارمزد پرداخت شود. یعنی به ازای هر 1 میلیون تومان سهامی که می‌فروشیم، 10 هزار تومان آن کسر، و مابقی در حساب شما در کارگزاری، واریز می‌شود که ظرف 3 روز، قابل نقد شدن است.

کارمزد نیم درصد بین شرکت بورس، شرکت سپرده گذاری، سازمان بورس، شرکت فناوری بورس و شرکت کارگزاری تقسیم می‌شود.


کارمزد معاملات بورس انرژی

شرکت بورس انرژی: خرید: 0.04 / فرش: 0.04 (سقف کارمزد خرید: 300 میلیون ریال / سقف کارمزد فروش: 100 میلیون ریال)
شرکت سپرده گذاری مرکزی: خرید: 0.025 / فروش: 0.025 (سقف کارمزد خرید: 100 میلیون ریال / سقف  کارمزد فروش: 100 میلیون ریال)
شرکت مدیریت فناوری: خرید: 0.015 / فروش: 0.015 /  (سقف کارمزد خرید:  100 میلیون ریال/  سقف کارمزد فروش: 100 میلیون ریال)
سازمان بورس اوراق بهادار: خرید:  0.032 / فروش: 0.048 /  (سقف کارمزد خرید:  80 میلیون ریال / سقف کارمزد فروش: 120  میلیون ریال)
کارمزد کارگزاری در بورس انرژی: خرید: 0.15  / فروش: 0.15 / (سقف کارمزد خرید: 300 میلیون ریال / سقف کارمزد فروش: 100 میلیون ریال)
جمع کارمزدها در بورس انرژی: برای خرید:  0.262 / فروش: 0.278 / سقف  کارمزد خرید: 880 میلیون ریال /  سقف کارمزد فروش: 520 میلیون ریال


کارمزد معاملات سلف موازی استاندارد نفت کوره در بورس انرژی

کارمزد کارگزاران: خرید: 0.00063 / فروش:  0.00063 /  جمع: 0.00126
کارمزد بورس: خرید: 0.000096 / فروش: 0.000144 / جمع: 0.00024
کارمزد تسویه و تحویل در اتاق پایاپای: 0.0006 / فروش: 0.0006 / جمع: 0.0012
جمع کارمزد معاملات سلف موازی: خرید: 0.001326 / فروش: 0.001374 / جمع: 0.0027


کارمزد معاملات در صندوق های مختلط و درآمد ثابت

کارمزد معاملات در صندوق در سهام

کارمزد کارگزاری (صندوق در سهام): خرید: 0.0038 / فروش: 0.0038 . حمع: 0.0076
کارمزد فرابورس (صندوق در سهام): خرید: 0.00032 / فروش: 0.0032 جمع: 0.00064
کارمزد شرکت سپرده گذاری: خرید: 0.00012 / فروش: 0.0018 جمع: 0.0003
کارمزد مدیریت فناوری: خرید: 0.0001 / فروش: 0.00015 / جمع: 0.00025
حق نظارت سازمان بورس: خرید: 0.0003 / فروش: 0.0003 درصد / جمع: 0.0005


در صندوق مختلط


کارمزد کارگزاری: خرید: 0.002 / فروش: 0.002 / جمع: 0.004
کارمزد فرابورس: خرید: 0.00016 / فروش: 0.00024 / جمع: 0.0004
کارمزد سپرده گذاری: 0.0006 / فروش: 0.00009 / جمع: 0.00015
کارمزد مدیریت فناوری: خرید: 0.0005 / فروش: 0.000075 / جمع: 0.000125
حق نظارت سازمان: خرید: 0.00016 / فروش: 0.00024 / جمع: 0.0004


در صندوق درآمد ثابت


کارمزد کارگزاری: خرید: 0.006 / فروش: 0.0006 / جمع: 0.0012
کارمزد شرکت بورس/فرابورس: خرید: 0.0001 / فروش:  0.001 / جمع: 0.0002
کارمزد شرکت سپرده گذاری:  خرید: 0.000015 / فروش: 0.000015 / جمع: 0.00003
کارمزد مدیریت فناوری: خرید: 0.00001 / فروش: 0.00001 / جمع:  0.00002
کارمزد حق نظارت سازمان: خرید: 0.000025 / فروش: 0.000025 / جمع: 0.00005
 

کارمزد معاملات در سهام بورس

کارمزد کارگزاری: خرید: 0.0038 / فروش: 0.0038 / جمع: 0.0076
کارمزد بورس/فرابورس: خرید: 0.00032 / فروش: 0.00032 / جمع: 0.00064
کارمزد سپرده گذاری: خرید: 0.00012 / فروش: 0.00018 / جمع: 0.0003
کارمزد مدیریت فناوری: خرید: 0.0001 / فروش: 0.00015 / جمع: 0.00025
کارمزد حق نظارت سازمان: خرید: 0.0003  / فروش: 0.0003 / جمع: 0.0006
مالیات: خرید: صفر / فروش: 0.005 / جمع: 0.005
کارمزد سهام بورسی برای خرید: 0.00464، فروش: 0.00975 و جمعا: 0.01439 است.


کارمزد معاملاتی سهام فرابورسی

کارمزد کارگزاری: خرید: 0.0038 / فروش: 0.0038 / جمع: 0.0076
کارمزد بورسی/فرابورسی: 0.0032 / فروش: 0.0032 / جمع: 0.00064
کارمزد شرکت سپرده گذاری: خرید: 0.00012/ فروش: 0.00018 / جمع: 0.0003
کارمزد مدیریت فناوری: خرید: 0.0001 /  فروش: 0.00015 / جمع: 0.00025
کارمزد حق نظارت سازمان: خرید: 0.0002 / فروش: 0.0003 / جمع: 0.0005
مالیات: مالیات: خرید: صفر / فروش: 0.005 / جمع: 0.005
کارمزد سهام فرابورسی برای خرید: 0.000454،  فروش، 0.000975 و جمعا: 0.01429 است.


کارمزد معاملاتی تسهیلات مسکن

کارمزد کارگزاری: خرید: 0.004 / فروش: 0.0015 / جمع: 0.0055
کارمزد بورسی و فرابورسی: خرید: 0.0004 / فروش: 0.0004 /جمع:  0.0008
کارمزد سپرده گذاری: خرید: 0.0004 / فروش: 0.0004 / جمع: 0.0008
حق نظارت سازمان: خرید: 0.0001 / فروش: 0.0001 / جمع: 0.0002
مالیات بر تسهیلات مسکن تعلق نمی گیرد.
کارمزد در تسهیلات مسکن برای خرید: 0.0049 و فروش: 0.00024 و جمعا:  0.0073 است.

 
نرخ و سقف کارمزد معاملات و پذیره نویسی صکوک در فرابورس ایران

این نرخ‌ها برای اوراق اجاره، مرابحه، استصناع، رهنی، گواهی سپرده و اسناد خزانه اسلامی  که دولت منتشر می‌کند.

کارمزد کارگزاران: خرید: 0.0006 / فروش: 0.0006 / جمع: 0.0012
کارمزد فرابورس ایران: خرید: 0.0001 / فروش: 0.0001 / جمع:  0.0002
کارمزد سپرده گذاری مرکزی: خرید: 0.000015 / فروش: 0.000015 / جمع: 0.00003
مدیریت فناوری بورس تهران: خرید: 0.00001 /  فروش: 0.00001 / جمع: 0.00002
 

سقف مبلغ کارمزد

سقف مبلغ کارمزد خرید و فروش کارگزاران: 100 میلیون ریال
سقف مبلغ کارمزد خرید و فروش در فرابورس ایران: 40 میلیون ریال
سقف مبلغ کارمزد سپرده گذاری مرکزی در خرید و فروش: 12  میلیون ریال
سقف مبلغ کارمزد مدیریت فناوری بورس تهران در خرید و فروش: 8 میلیون ریال


کلام آخر

دلیل پرداخت کارمزد معاملات این است که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی بدون کارگزار، نسبت به خرید و فروش سهام اقدام نکند، بلکه بایستی از طریق کارگزار و در چارچوب سازمان بورس، این کار انجام شود.
 0 8

جذاب ترین ها<
جذاب ترین ها
0   دنبال کننده
بازدید از کانال