پاسخ بازی فندق مرحله 100 تا 200

پاسخ بازی فندق مرحله 100 تا 200


100- تار، زور، راز، روز، تراز، آرزو، وزارت، ترازو
101- نوه، نود، دوده، دنده، دونده
102- بور، تور، برکت، کبوتر
103- چای، خال، خالی، خیال، یخچال
104- پست، پیت، پیچ، چیپس، پستچی
105- سوا، اوج، سویا، یاسوج
106- شور، پیر، پیرو، یورش، پیشرو، شیپور
107- هوا، آهو، بها، بانو، انبه، انبوه
108- پسر، توپ، سوپ، روس، پوست، پرتو، پرستو
109- هشت، هفت، شته، رشته، شهرت، فرشته
110- ابر، ابرو، ربات، باروت
111- قاب، عقب، عبا، عقاب
112- ضر، مضر، ضمیر، مریض
113- مهر، جام، اهرم، ماهر، مجرا، جامه، مهاجر
114- باز، ارز، آزار، بارز، ابزار، بازار
115- بار، آرد، دار، رام، مراد، مربا، مدار، درام، مادر، مبدا، رامبد، مرداب
116- تاس، سرخ، تخس، تراس، آخرت، ساخت، اختر، راست، خسارت، استخر
117- وام، سرم، امور، رسوا، سمور، راسو، سرما، سماور
118- ترش، شتر، تبر، برش، رشت، شهر، ترب، شرب، بشر، شربت، رتبه، بهشت، برشته
119- کوه، هوش، کشف، کفش، شکوه، شکوفه
120- چاه، قاچ، چاق، طاق، طاقچه
121- لیف، لاف، فال، فیلم، فامیل
122- فنس، فنا، ناف، سونا، فانوس
123- سنگ، هنر، سنگر، نرگس، سرنگ، گرسنه، سرهنگ
124- ترس، راست، آستر، رسته، ستاره
125- ریا، یار، انار، آریا، یاران، ایران
126- دور، رود، ورود، دورو، خودرو
127- رهن، نهر، راه، اره، پاره، پریا، پینه، پنیر، آینه، پناه، پایه، پیراهن
128- شاد، آتش، شاهد، اشهد، دهات، شهدا، هشتاد، شهادت
129- میل، پیل، مدل، پلید، دیپلم
130- درس، دسر، آدرس، سردر، سردار
131- کیش، شیب، کاشی، شاکی، آبکش، شکیبا
132- ناو، شیوا، یواش، شنوا، ناشی، آویشن
133- کشو، آلو، اشک، وال، لاک، کاوش، لواش، لواشک
134- خار، کاخ، خاک، آخر، خوک، کاور، خاور، خوراک
135- سیب، آسیب، سیبا، آسیا، آسیاب
136- سیر، سریع، وسیع، عروس، عروسی
137- بنا، آبان، انبر، انبار، باران
138- دما، دام، داد، مداد، امداد، داماد
139- بیم، بام، آیه، مایه، ماهی، بیمه، مهیا، بامیه
140- دیر، دوا، دیو، یاور، دریا، رویا، داور، دارو، راوی، اردو، دیوار، رادیو
141- ابر، باد، آبی، دبیر، بیدار، ردیاب
142- قله، اهل، قلم، قمه، قلمه، لقمه، ماله، ملاقه، مقاله
143- سیل، بیل، سبیل، لباس، سیبل، لابی، سیلاب، ابلیس
144- بنر، انگ، برگ، ارگ، گران، نگار، بانگ، آبرنگ
145- زین، لنج، لجن، لنز، جیب، لیز، زبل، زینب، نجیب، بنجل، زنبیل، زنجبیل
146- فاق، یقه، قیف، فقیه، قیافه، قافیه
147- پوک، پتک، پاکت، تکاپو، کاپوت
148- گیس، ریگ، یاس، گاری، ساری، اسیر، گریس، سیگار
149- گاو، لگد، گدا، گلو، گود، گول، الگو، دولا، گودال
150- ناز، وزن، موز، زمان، نماز، زانو، آزمون
151- آهو، گره، گروه، گوهر، گواه، گهواره
152- تمر، متر، تورم، مترو، تومور، موتور
153- وات، اوت، کاتر، کروات، تکاور
154- وان، تاب، ناب، نبات، نوبت، بتون، باتون، بوتان
155- لات، فلک، تلف، کتف، آفت، کلفت، فلاکت، کفالت
156- شوک، کاوش، پوشک، پوشاک
157- لنت، ولت، نفت، فلوت، تلفن، تونل، تفلون
158- رعنا، عارف، زارع، فراز، نزاع، فرزان، فرناز، زعفران
159- ختم، خام، تخم، اخم، خمر، خرما، تارخ، خمار، خاتم، مختار
160- شنا، ننه، نان، آهن، نشان، شانه، نهان، نشانه
161- عمر، رفع، عفو، مور، عمو، عرف، معرف، معروف
162- ریش، آتش، شیر، آرش، آتی، تراش، شیار، ارتش، ترشی، آشتی، تایر، اتریش
163- بست، دست، دسر، سبد، سرب، سرد، درست، بدتر، بستر، دربست
164- آرنج، کران، نجار، نارنج، نارنجک
165- هند، دین، دنیا، دانه، آینه، هادی، دایه، ایده، ناهید، آینده
166- بقا، جنب، باج، قاب، ناب، آقا، ناجا، نقاب، اجاق، باجناق
167- هار، سری، ریه، هراس، سیاه، سایه، سیاره
168- کما، کام، واکس، مسکو، ماسک، مسواک
169- میت، تیم، سیم، تقی، مقیم، قسمت، قیمت، تیمم، تقسیم، مستقیم
170- امت، عمل، علم، ملت، علت، عام، تامل، عالم، املت، عامل، تعامل، علامت
171- رنگ، نگر، فنر، نفر، فنگ، رینگ، فرنی، فرنگی
172- مژه، رژه، پدر، مژده، مرده، درهم، پرده، پژمرده
173- رقم، قبر، برق، قهر، مهر، قمر، رمق، مقبره
174- درک، کدو، خدا، کود، وارد، راکد، کادو، دکور، خوراک، خودکار
175- سوت، تپه، توپ، هوس، سوپ، پوست، پسته، پوسته
176- جدا، جسد، داس، سند، جنم، مسن، دنج، سمج، نماد، سمند، دامن، جامد، سجاد، سنجد، مساجد، دماسنج
177- دیس، دیه، تهی، دسته، تهیدست
178- سفر، نفس، فنس، رها، سفره، سرفه، رفاه، فارس، رسانه، فرانسه
179- اتو، تور، روس، سوت، راس، سوار، اورست، روستا
180- اصل، خاص، اهل، خال، خلاص، خالص، خاله، خلاصه
181- پاس، سپر، پسر، سوا، پروا، پارس، پارو، پاسور
182- قسم، قوی، موسی، مقوی، موسیقی
183- اشک، آشنا، انشا، اشکان، کاشان
184- سال، کال، ساک، الک، ساکت، یکتا، کاست، تاکسی، اسکلت، کلیسا، اسکیت، استیک، استیل، لاستیک
185- جور، هوا، جار، رواج، جوهر، وراج، جارو، جواهر
186- شام، شمع، منع، عمد، منش، دعا، دانش، معدن، داعش، معاش، دشمن، نادم، معنا، معاد، عمدا، معادن، دشنام، شمعدان
187- اهل، حال، سلاح، ساحل، اسلحه
188- رمز، مزه، زره، رزم، زهر، عمه، هرمز، عمره، مرزه، مزرعه
189- پاک، کاپ، پست، پتک، نکات، تکان، کتان، تانک، پاتک، ساکن، پستان، پستانک
190- فنر، نور، نفر، فروغ، روغن، فرغون
191- درز، رود، روز، دره، هدر، داور، دراز، زهرا، دوره، روده، زرده، آرزو، آزرده، دروازه
192- اتم، علی، ملات، ملیت، عیال، علیم، مایع، تمایل، تعامل، تالیم، متعالی، عملیات
193- تنگ، تنش، نشت، گشت، نشات، ناگت، انگشت
194- مری، مار، کمر، کرم، کریم، اکرم، ریکا، امیر، یاری، کیمیا، یاکریم
195- بنا، آبی، وان، ناو، وبا، یون، بانو، بیان، یابو، بینوا
196- ماست، سالم، سلام، املت، تامل، مدال، سلامت، دستمال
197- بوس، اسب، بوت، سنا، تاب، وانت، ستون، سونا، توان، تونس، ستوان، تناسب، تناوب، بوتان، بوستان
198- کبری، کبیر، مرکب، بومی، مربی، کویر، میکرو، روبیک، میکروب
199- نیم، یمن، ولی، نیلو، مینو، لیمو، میلیون
200- هنر، نهر، رهن، رنج، جین، ریه، هجری، نیره، جیره، نیجریه


0 2

0 نظر

هیچ دیدگاهی برای این مورد ثبت نشده است

برای ارسال نظر باید ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید