ایستاده آب خوردن
ایستاده آب خوردن

چرا می گویند نباید ایستاده آب خورد؟


 خدای حکیم و عادل هیچ قانونی را بی دلیل وضع نکرده است ما باورداریم که هیچ تکلیفی خالی ازمصلحت خاص خود نیست و خدای متعال هرگز دستوری را به ضرر بنده اش صادر نمی کند

 

بلکه هر فرمانی که به ما می دهد، صلاح  ما در آن است. بر همین اساس روحیه بندگی اقتضا می کند تا فرمانبردار پروردگار خود باشیم و همه دستورات او را اطاعت کنیم . با این حال در احادیث به حکمت نوشیدن آب به طور ایستاده در روز و به طور نشسته در شب،

 

اشاره شده است که به برخی اشاره می شود: الف) حضرت امام صادق (ع): «آب نوشیدن به حالت ایستاده در شب، زرد آب را در بدن ایجاد می کند.» ب) حضرت امام صادق (ع): «نوشیدن آب در روز به حالت ایستاده موجب فزونی عرق و بیشتر شدن

 

نیروی بدن می گردد.» ج) حضرت امام صادق (ع): «ایستاده آشامیدن آب در روز، غذا را گوارا می سازد و ایستاده آشامیدن آب در شب، زرد آب می آورد.
0 0