سوسک

سوسک قوی ترین موجود دنیا است؟!


میخواهیم قویترین موجود دنیا را به شما معرفی کنیم, موجودی که میتواند اجسامی 1400 برابر وزن خود را به راحتی حمل کند!

شاید باورش برایتان سخت باشد اما یک نوع سوسک قدرتمند‌ترین حشره جهان می باشد که در مقایسه با وزنش محققان آن را قوی‌تر از یک گوریل می‌دانند!

 

"سرگین‌ غلتانک" یا سوسک "سرگین" نوعی سوسک می باشد که محققان فهمیده‌اند می‌تواند اجسامی ۱۴۱۱ برابر وزن خودش را بکشد و با خود حمل کند.

این مسئله مثل این می باشد که یک انسان با وزن معمولی ۶ اتوبوس دو طبقه را به صورت همزمان بکشد و جابجا کند!

این در حالی است که یک گوریل می‌تواند اجسامی ۱۰ برابر وزن خود را جابجا کند.
0 31