ضایع شدن یک مقام اسراییلی در برابر سوالات الجزیره درباره برجام
ضایع شدن یک مقام اسراییلی در برابر سوالات الجزیره درباره برجام
پاسخ دکتر احمد دیدات به دختر مسیحی در مورد حجاب اجباری سوال کرد _دکتر احمد دیدات (13)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به دین مسیحیت)
پاسخ هوشمندانه شیخ احمد دیدات به یک خداناباور _دکتر احمد دیدات (12)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به دین مسیحیت)
مسیحیان راست می گویند یا عیسی مسیح؟ تناقض انجیل درباره شباهت معجزه یونس با عیسی _دکتر احمد دیدات (11)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به د
عیسی مسیح قبل از اینکه به صورت نطفه وارد رحم مادر بشود وجود داشت__دکتر احمد دیدات (10)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به دین مسیحیت)
عیسی دعا کرد و خدا مرده را زنده کرد نه اینکه خود عیسی مرده را زنده کرده باشد._ دکتر احمد دیدات (9)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به دین مس
شیخ احمد دیدات چگونه به یک خداناباور اثبات کنیم که قرآن کلام خدا است؟_دکتر احمد دیدات (8)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به دین مسیحیت)
خیانت روحانیون مسیحی در نقل زنده بودن عیسی مسیح از انجیل _دکتر احمد دیدات (7)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به دین مسیحیت)
تمام نوشته های کتاب مقدس انجیل یونانی است _دکتر احمد دیدات (6)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به دین مسیحیت)
تمام نوشته های کتاب مقدس انجیل یونانی است _دکتر احمد دیدات (6)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به دین مسیحیت)
تقلب در انجیل و ضایع شدن کشیش شوبیرگ استندلی توسط دکتر احمد دیدات در مناظره _دکتر احمد دیدات (5)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به دین مس
تعبیر انجیل سنت جان. عیسی مسیح نمرده است که بخواهد زنده شود _دکتر احمد دیدات (۴)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به دین مسیحیت)
بی سوادی پیامبر اسلام _صلی الله علیه و سلم_ شیخ احمد دیدات رد شبهه برای افراد خارجی_ دکتر احمد دیدات (3)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به
از کجا می دانید قرآن آخرین کتاب آسمانی است؟ پیامبری گه عیسی را تصدیق کرد محمد بود._دکتر احمد دیدات (2)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به
اثبات تحریف انجیل.ترسیدن شوبیرگ استندلی از سم خوردن جهت تشخیص میزان ایمان._دکتر احمد دیدات (۱)ـ (حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مسیحیت)
تبلیغ بازی های روز: biomutant 2018_ps4.xbox.pc
تبلیغ بازی های روز: World of Warcraft Battle for Azeroth september 21. 2018 _pc_
تبلیغ بازی های روز: The Crew 2 _ april1 2018 _ ps4 xbox pc
 1  2  3 ...   »