سگی که 3 بار جان پوتین را نجات داد
سگی که 3 بار جان پوتین را نجات داد
موجودی که با خون خود به دشمن آسیب می رساند!!
 1