پاسخ دکتر احمد دیدات به دختر مسیحی در مورد حجاب اجباری سوال کرد _دکتر احمد دیدات (13)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به دین مسیحیت)
پاسخ دکتر احمد دیدات به دختر مسیحی در مورد حجاب اجباری سوال کرد _دکتر احمد دیدات (13)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به دین مسیحیت)
پاسخ هوشمندانه شیخ احمد دیدات به یک خداناباور _دکتر احمد دیدات (12)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به دین مسیحیت)
مسیحیان راست می گویند یا عیسی مسیح؟ تناقض انجیل درباره شباهت معجزه یونس با عیسی _دکتر احمد دیدات (11)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به د
عیسی مسیح قبل از اینکه به صورت نطفه وارد رحم مادر بشود وجود داشت__دکتر احمد دیدات (10)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به دین مسیحیت)
عیسی دعا کرد و خدا مرده را زنده کرد نه اینکه خود عیسی مرده را زنده کرده باشد._ دکتر احمد دیدات (9)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به دین مس
شیخ احمد دیدات چگونه به یک خداناباور اثبات کنیم که قرآن کلام خدا است؟_دکتر احمد دیدات (8)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به دین مسیحیت)
خیانت روحانیون مسیحی در نقل زنده بودن عیسی مسیح از انجیل _دکتر احمد دیدات (7)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به دین مسیحیت)
تمام نوشته های کتاب مقدس انجیل یونانی است _دکتر احمد دیدات (6)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به دین مسیحیت)
تمام نوشته های کتاب مقدس انجیل یونانی است _دکتر احمد دیدات (6)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به دین مسیحیت)
تقلب در انجیل و ضایع شدن کشیش شوبیرگ استندلی توسط دکتر احمد دیدات در مناظره _دکتر احمد دیدات (5)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به دین مس
تعبیر انجیل سنت جان. عیسی مسیح نمرده است که بخواهد زنده شود _دکتر احمد دیدات (۴)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به دین مسیحیت)
بی سوادی پیامبر اسلام _صلی الله علیه و سلم_ شیخ احمد دیدات رد شبهه برای افراد خارجی_ دکتر احمد دیدات (3)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به
از کجا می دانید قرآن آخرین کتاب آسمانی است؟ پیامبری گه عیسی را تصدیق کرد محمد بود._دکتر احمد دیدات (2)ـ(حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مربوط به
اثبات تحریف انجیل.ترسیدن شوبیرگ استندلی از سم خوردن جهت تشخیص میزان ایمان._دکتر احمد دیدات (۱)ـ (حافظ کل قرآن و همچنین کتاب های مسیحیت)
 1